Stickgatan 9, 271 42 Ystad                tel: 0411 668 65             mail: ystad@katolskakyrkan.se


- po polsku

Katolsk Karismatisk Förnyelse...
(på engelska Chatolic Charismatic Renewal, i allmänhet förkortat CCR)

 

 ...är en strömning inom Katolska Kyrkan med särskilt fokus på en öppenhet för den Helige Ande: Guds närvaro i oss och med oss.

Den Karismatiska Förnyelsens övertygelse går ut på att Gud, genom sin Helige Ande själv på ett aktivt sätt personligen är inblandad i våra liv: i helheten men också i varje människas personliga liv. Han älskar oss, Han vill ge oss vägledning och riktning i vår tillvaro, dra upp oss när vi faller, trösta oss i vår sorg och välkomna och omfamna den som efter ett långt sökande kommer hem till Honom.

Den Karismatiska Förnyelsen vill hjälpa till genom att fungera som en öppen kanal för att tillföra mera eld, entusiasm och djup i trosgemenskapen. Det leder till ett mera personligt förhållande till Gud, lovprisning, trossamtal och Evangeliets utstrålning utåt.

I Sverige representeras Katolska Karismatiska förnyelsen av KKS (Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige). KKS främjar förnyelsen genom att sprida information, anordna konferenser och utbildningar, hålla kontakt med olika bönegrupper och andra uttrycksformer för karismatisk förnyelse i Sverige samt främja en sund utveckling av förnyelsen i gemenskap med Katolska kyrkans herdar. KKS står också i gemenskap med ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), den organisation som med erkännande av den Heliga Stolen har till uppgift att koordinera och främja utbyte av erfarenheter bland karismatiska gemenskaper över hela världen. KKS är den organisation som ICCRS officiellt har kontakt med när det gäller Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige.

...har berört minst 120 milj. katoliker - biskopar, präster, systrar, lekfolk. De som aktivt gått in i ett liv i den Helige Ande har också fått en ny relation till Jesus Kristus och en ny kärlek till kyrkan. De har fått hela sitt trosliv vitaliserat på ett sätt som de inte trodde var möjligt.

är ingen begränsad "rörelse". Den har ingen grundare, inga "medlemmar". Den erbjuder sina erfarenheter och kunskaper till hela kyrkan. Den helige Ande får människor att fungera tillsammans - i bönegrupper, i kommuniteter av nytt slag med upp till 10 000 medlemmar, i aktionsgrupper inom kyrkan (bl a karitativa), i utbildningsprogram, utbildningscentra, evangelisationscentra osv.

Hur det började:

När påven Johannes XXIII öppnade 2 Vatikankonciliet 1961 bad han: Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst!

Påven Leo XII började redan 1897 uppmana hela kyrkan att be för att det tjugonde århundradet skulle bli den helige Andes århundrade. Det krävdes ett koncilium för att detta skulle kunna bryta igenom. 1967 började förnyelsen vid det katolska universitetet i Pittsburg, Pennsylvania, USA, som en totalt oväntad och överraskande handling av den helige Ande. Fler fakta

Målsättning med förnyelsen:

-  främja kontinuerlig mogen personlig omvändelse till Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare

- främja ett målmedvetet personligt mottagande av den helige Andes person, närvaro och kraft

- främja mottagnadet och bruket av de andliga nådegåvorna (karismerna), inte bara inom förnyelsen, utan i hela kyrkan

- främja evangelisation i den helige Andes kraft, innefattande evangelisation av icke-kristna, re-evangelisation av nominellt kristna och evangelisation av kulturerna och sociala strukturer

- främja kontinuerlig tillväxt i helgelse genom tillbörlig integration av dessa karismatiska strävanden i kyrkans fulla liv.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services)
För att tillgodose behov av samordning och kommunikation finns i Rom ett internationellt kontor som främjar förnyelsens syften och som arbetar i nära kontakt med den Heliga Stolen.

 

 Till ICCRS hemsida.
Mera om förnyelsen (Charles Whitehead, engelsk text)...
källa: www.isidor.se

 

 KARISMATISKA GRUPPEN "GUDS KÄRLEKS KÄLLA" I ST.NIKOLAI FÖRSAMLING I YSTAD
Vi träffas i kyrkan i den flerspråkiga gruppen altid den 2:a och 4:e måndagen i månaden
- kl. 18.00 till 20.30 (om inget annat anges nedan)